คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.ปกติ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
2104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24
2104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
2104-2113การส่องสว่าง 2-0-22
2104-8501โครงการ 4-0-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  14-23-21 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹---------------------------- 2104-2103 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2010 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹------------------ 2104-2103 ------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹--------- 2104-2113 ---------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹--------- 2000-2012 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวัชระ แก้วพรหม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล