คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.ปกติ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายวัชระ แก้วพรหม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-37
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  6-32-16 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20104-2008 ------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
B34 
 นางชุติมณฑน์
B23 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
‹---------------------------- 20104-2008 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 2000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวัชระ แก้วพรหม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล