คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.ปกติ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35
2104-2101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
2104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  13-24-20 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2102 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
426 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
‹--------- 2104-2121 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 2104-2106 --------------------------------------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2105 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
‹--------- 2104-2101 ---------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
 นายบัณฑิต
‹---------------------------- 2100-1005 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 2104-2009 -------------------------------------›
 นายเพียร ประทุม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวัชระ แก้วพรหม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล