คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายเพียร ประทุม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
 รวม  13-25-22 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
 นายบัณฑิต
B33 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
B22 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
B36 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นางระเบียบ ลำงาม
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายชาญชัย ลำงาม
B34 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวัชระ แก้วพรหม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล