คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.ปกติ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายนรินทร์ ประจัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล2 1-3-24
20102-2103ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเคื่องมือกล3 2-6-48
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2105ลับคมเครื่องมีดตัด 1-3-24
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
20000-1606การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1-2-23
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
20000-2011กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 3 2-0-22
 รวม  8-29-18 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2011 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2111 ----------------------------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2105 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹---------------------------------------------- 20102-2104 ----------------------------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
322 
‹------------------ 20000-1606 ------------------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล