คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.ปกติ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายนรินทร์ ประจัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24
20102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-24
20102-2102ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเคื่องมือกล2 2-6-48
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  13-24-20 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B34 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
B35 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
‹--------- 20102-2006 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2011 ----------------------------›
 นายรัฐพล จันปะโสม
‹--------- 20102-2005 ---------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹--------- 2000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล