คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.ปกติ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 1-3-24
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
2101-2113งานประดับยนต์ 1-3-24
2101-8501โครงการ 4-0-44
2001-1004อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  15-22-22 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2107 ---------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
‹--------- 2101-2109 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹------------------ 2101-2109 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
‹---------------------------- 2101-2113 ----------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2012 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹---------------------------- 2101-8501 ----------------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹---------------------------- 2101-2110 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2111 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹------------------ 2101-2111 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล