ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และ บุคลากร
ด้วยระบบ แสกนใบหน้า
Username:
Password :
en

หน้าแรก

  บัญชีรวมเวลาเข้า-ออก
  บัญชีลงเวลา เข้า
  บัญชีลงเวลาเข้า-ออก
  เรียงตามเวลา เข้า
  รายงานการไม่มาลงเวลา
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายวัน
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายเดือน
  รายงานผู้มาสาย
  รายงานผู้กลับก่อนเวลา
  รายงานครูกลับก่อนเวลาสอน
  ตารางสอน
  ข้อมูลการลงเวลา
  ข้อมูลผู้ไม่มาปฏิบัติราชการ
  ข้อมูลลายนิ้วมือ
  การตั้งเวลาคอมพิวเตอร์
  เกี่ยวกับระบบ
วันที่ :
sql_2
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1506   นายสมาน สมจริง  ผู้บริหารสถานศึกษา
21150   นายวรรณดี กลมพันธ์  ผู้บริหารสถานศึกษา
32052   นายปัญญา ศิลากูล  ผู้บริหารสถานศึกษา
441   นางณัฐรดา ขันวงษ์  ข้าราชการพลเรือน
542   นางเพชรรุ้ง ภูมิภักดิ์  ข้าราชการพลเรือน
644   นางอมรพรรณ มิ่งขวัญ  ข้าราชการพลเรือน
743   นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน  ข้าราชการพลเรือน
853   นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
91777   นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
101816   นางสาวจารุภา แก้วลอย  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
111846   นายพุฒิพงษ์ มะยา   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1262   นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1363   นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1464   นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
151116   นายไสว โทนะพันธ์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
162026   นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
171348   นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
18803   นางสาวกนกพร คำหงษา  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
192030   นางสาวภัทรภร ทองใบ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2073   นายสุภาพ สัจจสมภาร  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2172   นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2274   นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2380   นางสาวสุจีรา วิชาชาติ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
243332   นายภควัต สิงห์คำ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2575   นางสาวบุญมี สารชาติ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
261817   นางสาวปราณี รองสุพรรณ์  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
27550   นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
281357   นางสาวศิรินทรา เข็มทอง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
293413   นางสาวมนสิชา การะเกตุ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
302061   นางสาวพณิตกาญจน์ ทุมพร  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3181   นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์  กลุ่มวิชาภาษาไทย
321741   นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์  กลุ่มวิชาภาษาไทย
332003   นายอรรถชัย สุดบนิด  กลุ่มวิชาภาษาไทย
349   นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์  กลุ่มวิชาภาษาไทย
3592   นายสกล หุ่นงาม  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
362054   นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
37119   นายอดิศักดิ์ นันตะเคน  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
382569   นายจิระเดช มัฆวิมาลย์  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3997   นายถาวร นาคกระโทก  กลุ่มวิชาพลานามัย
401023   นายเมธาวุฒิ แสงกล้า  กลุ่มวิชาพลานามัย
4145   นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง  กลุ่มวิชาพลานามัย
421362   นายพีรวิชญ์ จันเทพา  กลุ่มวิชาพลานามัย
43117   นายนิกร จันทร์เทศ  แผนกวิชาก่อสร้าง
44113   นายไพฑูรย์ ปะละพุตโต  แผนกวิชาก่อสร้าง
45115   นายราชวัตร นาจำปา  แผนกวิชาก่อสร้าง
46116   นายมนต์เทพ สอนศรี  แผนกวิชาก่อสร้าง
47141   นายเถลิงศักดิ์ สุพรม  แผนกวิชาก่อสร้าง
483000   นายฉัตรชัย นางวงค์  แผนกวิชาก่อสร้าง
49955   นายอภิชัย มีศิลป์  แผนกวิชาก่อสร้าง
50594   นางสาวปิยาภรณ์ บุญตาโลก  แผนกวิชาก่อสร้าง
51121   นายชาติชาย ทองพีระ  แผนกวิชาโยธา
522562   นายสันติรักษ์ โตรัศมี  แผนกวิชาโยธา
53610   นางสาวณัฐนันท์ พิลาโสภา  แผนกวิชาโยธา
541812   นายศิวกร ธิมา  แผนกวิชาโยธา
552007   นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ  แผนกวิชาโยธา
5620   นายพงศธร จันทร์แจ้ง  แผนกวิชาโยธา
571842   นายนฤชัย อาจวงศ์  แผนกวิชาโยธา
581347   นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
59132   นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
6031   นายไชยา บุตรวงค์  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
61291   นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
621364   นายอาทิตย์ โทนะพันธ์  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
63134   นายวรพจน์ ศรีเมือง  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
64142   นายบุญนาน มากสิงห์  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
65143   นายจักรพันธ์ บุรณะ  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6630   ว่าที่ ร.ต.กฤศณัฏฐ์ กงกัญญา  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
671119   นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
681719   นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
691398   นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ  แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
70601   นายกัณหา อุทธิเสน  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
71602   นายอุดร เศษโถ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
72915   นางนพวรรณ สาธุการ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
731819   นายวุฒิภัทร พรมมา  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
741820   นายประดิษฐ์ สมจันทร์  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
75604   นายเริงศักดิ์ สายรัตน์  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
76552   นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
77611   นายนที จันทร์เทียม  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
783002   นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
79612   นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
802566   นายเปรมปรีดี อินตะนัย   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
811743   นางสาวเรวดี อะมินรัมย์  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
82279   นายประวิทย์ ราชภักดี  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
83621   นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส  แผนกวิชาการบัญชี
84624   นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์  แผนกวิชาการบัญชี
85626   นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์  แผนกวิชาการบัญชี
866210   นางกฤษณา จันทร์เทศ  แผนกวิชาการบัญชี
87627   นางธิดาวรรณ สรรพศรี  แผนกวิชาการบัญชี
88628   นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ  แผนกวิชาการบัญชี
89629   นางณัฐิกา สิมชมภู  แผนกวิชาการบัญชี
90632   นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ  แผนกวิชาการบัญชี
91625   นางผาณิตา สีหนาท  แผนกวิชาการบัญชี
921844   นายนพปฎล ลาลุน   แผนกวิชาการบัญชี
931714   นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ  แผนกวิชาการบัญชี
941717   นางสาวเกวลิน บุญเสนอ  แผนกวิชาการบัญชี
95652   นางลลิดา โค้วไพโรจน์  แผนกวิชาการขายและการตลาด
96634   นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส  แผนกวิชาการขายและการตลาด
97609   นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์  แผนกวิชาการขายและการตลาด
98104   นางสาวอรณิชชา เดือนเพ็ง  แผนกวิชาการขายและการตลาด
991117   นางสาวณัฐกฤตา สุริเทศ  แผนกวิชาการขายและการตลาด
100648   นายวุฒิพงษ์ สมใจ  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
101643   ว่าที่ร้อยตรีผไทรัฐ พันธุมาศ  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
102644   นายยุทธสาร สารการ  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
103645   นายเลิศ ก้านเหลือง  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
104646   นายบัญชา ปัญญามงคล  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
105647   นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
106125   นายสุภาษิต ดวนใหญ่  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
10798   นายณัฐวัฒน์ บุระพา  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1086410   นายอดิศักดิ์ นพแสง  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
109503   ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
110618   นายจำเริญ ทอนบุญมา  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
111606   นายฉัตรชัย ไชยสาร  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
112902   นายภาสกร ดงทอง  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
113901   นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
114620   นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
115614   นายปฎิพล รวยสูงเนิน  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1166412   นายอักษรทัย งามแสง  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
117613   นายพิศาล ไชยบุรี  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1181767   นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1191815   นายอรรถศร สุขทะเล  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
12058   นางสาวอังศุธา สุทธิประภา  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
121958   นางสาวงามศิริ สุวรรณดี  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1222025   ว่าที่ร.ต.ก้องนาคินทร์ จรัญวุฒิวงศ์  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1231718   นายกรณ์ ก้านเพชร  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1241802   นางสาวธิรณี แสวงนาม  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1252022   นายจิรธร บุญปัญญา  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
126619   นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
127683   นายจิรยุทธ์ โชติกุล  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
128684   นายอินทร์ จงจำ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1292055   นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
130686   นายภาสกร จำปาเรือง  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
131689   นายพุตตาล วรรณทอง  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13212   นายคณันนท์ จันทร์อ่อน  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1331351   นายปรเมษฐ์ เวชกามา  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
134692   ว่าที่ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
13569   นายนพดล สิ้นทุกข์  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
136694   นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
137695   นายสัจจา อินทรสุขศรี  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
13899   นายธนกร สุขส่ง  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1391111   นายชริน อินทรสุขศรี  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
140516   นายชาญณรงค์ ไชยนรา  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
141833   นายอัษภ์ทวัท สุทธิภักดี  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1421841   นายปรีชา พุทธเสน  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
143701   นายชัยรัตน์ ทองใบ  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
144702   นายทรงธรรม พวงแก้ว  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
145706   นายอรุณ ทองกลม  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
146703   นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
147705   นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
148704   นางมัลลิกา สิทธิโชค  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
149707   นายองอาจ อรรคบุตร  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
150709   นายสมคิด พิมสอน  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
151720   นายสันทัด จันทฤทธิ์  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
152710   นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1537011   นางสาวธัณณิชา สมนา  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
154607   นายธีระชาติ ปู่แตน  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
155912   นายวิสณุกร ดาวไสย์  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
156711   นายคำพา ขันตี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
157712   นางปริษา ปั้นดี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
158713   นางกาญจนา ถามุลเลศ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
159714   นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
160715   นางวราดา ขันตี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
161716   นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
162502   นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1637110   นายณัทพงศ์ โยธี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16446   นางสาววิภาวี ณ นิมิตร  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1651010   นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1662560   นางสาวบุณณดา คำเสียง  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1671396   นางสาวนลินี เดชวัน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1681801   นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1692053   นางสาววิไล ไชยหงษ์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
170721   นายวสันต์ อุไรวงศ์  แผนกวิชาช่างยนต์
171723   นายบุญชัย วสยางกูร  แผนกวิชาช่างยนต์
172203   นายกัมปนาท พระสุพรรณ์  แผนกวิชาช่างยนต์
173191   ว่าที่ร้อยตรีสุพวรรณ ผาแก้ว  แผนกวิชาช่างยนต์
1741818   นายสมาน นิลขันธ์  แผนกวิชาช่างยนต์
175727   นายธวัชชัย จักษุพันธ์  แผนกวิชาช่างยนต์
176728   นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข  แผนกวิชาช่างยนต์
1772001   นายประชาไทย ไกยฝ่าย  แผนกวิชาช่างยนต์
1787213   นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์  แผนกวิชาช่างยนต์
1797216   นายนพพร สมคิด  แผนกวิชาช่างยนต์
18029   นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์  แผนกวิชาช่างยนต์
1817215   นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา  แผนกวิชาช่างยนต์
1821401   นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  แผนกวิชาช่างยนต์
183913   นายสิริชัย สิมชมภู  แผนกวิชาช่างยนต์
184605   นายจิรศักดิ์ ดุษฏี  แผนกวิชาช่างยนต์
185831   นายสุริยัน คันศร  แผนกวิชาช่างยนต์
1861394   นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี  แผนกวิชาช่างยนต์
187733   นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์  แผนกวิชาช่างโลหะการ
188736   นายทรงสิทธิ์ บัวชุม  แผนกวิชาช่างโลหะการ
18996   นายประยูร เดือนเพ็ง  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1901006   นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1911750   นางสาวอินทุอร โยธี  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1921723   นางสาวปวีญอร นัยนิตย์   แผนกวิชาช่างโลหะการ
1931112   นายไชยสากล ชนะขันธ์  ลูกจ้างประจำ
194743   นางสาวสุรีย์พร หาญนึก  ลูกจ้างประจำ
195744   นายทองคำ ศาสดา  ลูกจ้างประจำ
196746   นายอำพร ศรีสะอาด  ลูกจ้างประจำ
197752   นางอัมพร  ขุนศรี  แม่บ้าน
198755   นางสมปอง  ศรีโสดา  แม่บ้าน
199758   นางสมสวย  มิ่งขวัญ  แม่บ้าน
2007511   นางศศิวิมล ชุมสมาน  แม่บ้าน
2011809   นางสมพร ขุมทอง  แม่บ้าน
202910   นางทับทิม ดาวตก  แม่บ้าน
203923   นางศรีประไพ ศิลาโชติ  แม่บ้าน
20426   นางหทัยรัตน์ อินทา  แม่บ้าน
20527   นางบุญเพ็ง สิทธิพร  แม่บ้าน
2061899   นางกิตติยา จันตะ  แม่บ้าน
2073   นายอภิสิทธิ์ สมสวย  เจ้าหน้าที่ธุรการ
208101   นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
20952   นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2105   นางสาวณัฐรดา เทนโสภา  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2111543   นางสาวฐิตารีย์ คำจันทร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
212764   นางสาวบังออน  ตามบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
213767   นางนวรัตน์ สมจริง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
214769   นางพวงรัตน์  ธรรมคุณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2151856   นางสาววรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2167623   นางสาวโสรยา ร่วมใจ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2177633   นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2187642   นางสาวปณิชา นกอิ่ม  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2197624   นางสาววรรณภา จันทป  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2207655   นางสาวณภัชนันท์ บุตรไชย  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2211344   นางสาวธารทิพย์ สุขสมบัติ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
222107   นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2231503   นายศตวรรษ พันธ์สมตน  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2241004   นางสาวพิกุล ศิริผล  เจ้าหน้าที่ธุรการ
225438   นางสาวพัชรี แก้วพินึก  เจ้าหน้าที่ธุรการ
226286   นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
227425   นางสาววรรณิสา จงจำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2282   นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2292570   นายกิตติ ซาสังข์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2301337   นายภูมิธนิตย์ จอกน้อยโชติวัต  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2311338   นายพรศักดิ์ ดีเลิศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2321339   นายสุทัศน์ นามมุงคุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2331500   นายสุรัตน์ พุทธรักษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2341341   นางสาวณัชชา คูณลาน  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2351505   นางสวสุภาวดี ปัสสาคำ   เจ้าหน้าที่ธุรการ
2361114   นางสาวพนิดา สมคณะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2371392   นางสาววิจิตรา พงศ์พิละ   เจ้าหน้าที่ธุรการ
2381713   นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2391716   นางสาวณัฎฐ์ชวัลษรัญชน์รักม์ ม่วงละออ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2401742   รัชนีกร มะโนราช  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2411745   นางสาวโสภิตา สุวรรณพันธ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2421845   นางสาวสุกัญญา สยุมพร  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2432027   นายนัฐธิดา เทพวงษ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ
2442028   นายอมรรัฒน์ กุลาเทศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2452029   นางสาวกฎชกรณ์ สารสุข   เจ้าหน้าที่ธุรการ
246771   นายสมยศ บุญทาทอง  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
247772   นายเสถียร จันทป  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
248773   นายคมศักดิ์ เทพพะเนาว์  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2497611   นายวีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
250774   นายบุญส่ง สยุมพร  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2517714   นายวัชรินทร์ ดูแล  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
252775   นายสมุทร จันดา  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
253776   นายอำไพ สงวนทรัพย์  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
254778   นายธงชัย ทองยุ้น  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
255779   นายคูณ ศิริผล  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2563010   นายดุสิต ดวงพลอย  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2577712   นายนิล มิ่งขวัญ  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2581059   นายสุรสิทธิ์ สุขประเสริฐ  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2592568   นายเจษฎา ถิ่นพิพัฒน์  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2601121   นายโกญจนาท สุบัตติ  ยามรักษาความปลอดภัย
261781   นายสมาน  จินนู  ยามรักษาความปลอดภัย
262784   นายสุรชาติ ศรีเมือง  ยามรักษาความปลอดภัย
26334   นายประจิตร กลอนศรี  ยามรักษาความปลอดภัย
264787   นายวันชัย โสระเวช  ยามรักษาความปลอดภัย
26510   นายขามเรียม อุดรพิมาย  ยามรักษาความปลอดภัย
2662041   นางสาวปณิตา ภักพวง  ครูฝึกสอน
2672042   นางสาวณกานต์ ละออเพชรพันธุ์  ครูฝึกสอน
2682043   นายชัยกรณ์ สีตา  ครูฝึกสอน
2692045   นางสาวกนกวรรณ จำปาพันธ์  ครูฝึกสอน
2702046   นายสหภาพ พิทักษา  ครูฝึกสอน
2712056   นางสาวอัฐภิญญา บุญเททิม  ครูฝึกสอน
2722057   นายวชิรพันธ์ ศรีสุข  ครูฝึกสอน
2732060   นายอดิศักดิ์ พลาดสุ  ครูฝึกสอน
27410000   10000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2751752   1752  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2761813   1813  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2772058   2058  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2781751   1751  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2792059   2059  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2801001   1001  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2811831   1831  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2827010   7010  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
283756   756  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2841732   1732  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2851822   1822  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2862065   2065  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2871826   1826  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2881825   1825  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2891827   1827  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2901746   1746  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2911829   1829  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2921740   1740  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2931739   1739  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2941737   1737  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2951725   1725  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2961734   1734  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
297826   826  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2981731   1731  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2991728   1728  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3001727   1727  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3011726   1726  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
30214   14  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3031748   1748  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3041722   1722  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3051824   1824  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3061749   1749  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3071833   1833  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3081736   1736  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3091395   1395  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3101003   1003  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
31113   13  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
312130   130  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
313131   131  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3141340   1340  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3151342   1342  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3161343   1343  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
317140   140  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3181399   1399  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3191345   1345  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3201397   1397  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3211346   1346  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
322123   123  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3231350   1350  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3241227   1227  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3251393   1393  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3261352   1352  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3271353   1353  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3281755   1755  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3291354   1354  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3301370   1370  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3311355   1355  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3321356   1356  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3331361   1361  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3341360   1360  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3351359   1359  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3361358   1358  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3371349   1349  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
338616   616  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3391711   1711  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3401710   1710  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3411709   1709  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3421061   1061  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
34311   11  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3441703   1703  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3451701   1701  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3461700   1700  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3471600   1600  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3481113   1113  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3491506   1506  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3501504   1504  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
351128   128  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3521501   1501  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3531011   1011  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3541444   1444  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3551838   1838  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3561839   1839  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3572567   2567  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3581115   1115  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
359112   112  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3601120   1120  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3611405   1405  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3621122   1122  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
363114   114  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3641404   1404  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3651403   1403  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3661502   1502  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
367809   809  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
368285   285  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
369745   745  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
370748   748  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
371762   762  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
372768   768  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
373790   790  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
374804   804  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
375806   806  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
376682   682  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
377808   808  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
378674   674  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
379811   811  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
380812   812  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
381818   818  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
382825   825  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
383830   830  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
384903   903  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
385904   904  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
386914   914  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
387807   807  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
388810   810  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3892040   2040  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3907615   7615  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
391770   770  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3928   8  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
393801   801  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
394802   802  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
395805   805  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
396500   500  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
397724   724  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
398623   623  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
399953   953  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
400954   954  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
401957   957  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
402651   651  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
403673   673  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
404981   981  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
405999   999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
406999999   999999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4079999999   9999999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
408622   622  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4093004   3004  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4101735   1735  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4111747   1747  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4121753   1753  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4131754   1754  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4141757   1757  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4151810   1810  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4161811   1811  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4172582   2582  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
418919   919  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4193003   3003  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4201729   1729  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4215000   5000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4227613   7613  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4237713   7713  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4242031   2031  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4252032   2032  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4262033   2033  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4272036   2036  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4282034   2034  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4293001   3001  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4301705   1705  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
431766   766  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4321005   1005  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4331363   1363  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4341366   1366  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4351367   1367  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4361390   1390  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4371400   1400  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4381402   1402  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4391733   1733  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4401704   1704  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4411730   1730  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4421706   1706  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4431707   1707  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4441708   1708  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4451712   1712  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4461715   1715  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4471720   1720  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4481721   1721  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4491724   1724  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
450951   951  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4511702   1702  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4522561   2561  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
453316   316  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4542000   2000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4552002   2002  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4562008   2008  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4572009   2009  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4582010   2010  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4592011   2011  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
460202   202  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
46117   17  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4622024   2024  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4632099   2099  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4642571   2571  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4652579   2579  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4662581   2581  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
467267   267  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
468278   278  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4692851   2851  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4701   1  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4714   4  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4722023   2023  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4731840   1840  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4741760   1760  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
47518   18  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4761803   1803  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4771804   1804  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4781808   1808  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4797   7  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4801060   1060  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48184   84  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48216   16  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4831821   1821  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48448   48  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4851900   1900  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4861901   1901  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4871823   1823  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48857   57  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4891830   1830  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4901836   1836  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4911828   1828  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
49215   15  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
493754   754  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
494253   253  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
495108   108  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
496122   122  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4971744   1744  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
498725   725  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
499737   737  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
500747   747  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
501751   751  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5027510   7510  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
50321   21  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
504252   252  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
505641   641  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
506757   757  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
507761   761  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5087617   7617  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5097628   7628  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5107634   7634  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5117636   7636  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5127648   7648  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5137653   7653  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
514135   135  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5152037   2037  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5161756   1756  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
517311   311  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
518312   312  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5192039   2039  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5202035   2035  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5212044   2044  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5222038   2038  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
52349   49  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
524103   103  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
525501   501  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
52668   68  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
52755   55  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5285294   5294  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
529533   533  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5306   6  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
53160   60  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
532617   617  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
53385   85  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
534102   102  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
53540   40  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
53650   50  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
โทร แฟกซ์
personnelworking.php
Developped by