คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.ปกติ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายเพชรรัตน์ ภูนาดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-2113งานประดับยนต์ 1-3-24
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 1-3-24
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
2001-1004อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2101-8501โครงการ 4-0-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-22-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:2020:20-21:2021:20-22:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 2101-2109 -------------------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2107 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2113 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹---------------------------- 2101-2110 ----------------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล