คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.ปกติ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสุขสันต์ เคนสิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
 รวม  11-26-19 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2006 ---------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
B23 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
224 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2007 ---------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
B25 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹---------------------------- 20101-2005 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹--------- 20101-2010 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2010 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล