คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.ปกติ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  13-23-20 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2101-2005 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹--------- 2101-2005 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹--------- 2101-2104 ---------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 2101-2004 -------------------------------------›
 นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
‹--------- 2101-2104 ---------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
334 
 นางชุติมณฑน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 2000-9206 ---------›
 น.ส.GE HAN
322 
 นายศักดา
‹--------- 2001-1001 ---------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
436 
 นายจัตตุพงศ์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹------------------ 2101-2103 ------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2103 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
‹--------- 2101-2006 ---------›
 นายบุญฤทธิ์ ศิริผลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล