คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.ปกติ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสุขสันต์ เคนสิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-6-37
20101-2404งานพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
20000-2011กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 3 2-0-22
 รวม  8-27-17 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹------------------ 20101-2404 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2108 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
334 
 นางชุติมณฑน์
‹---------------------------- 20101-2404 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20101-2108 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
‹--------- 20000-2011 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2003 ----------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹------------------ 20101-2003 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล