คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสมพงษ์ สืบเสนาะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  12-27-20 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
 น.ส.ชนาธิป
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
B23 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
B31 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
 น.ส.ชนาธิป
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
322 
 นายศักดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
537 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล