คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.ปกติ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายวีระยุทธ คำวัน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007เครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  10-31-20 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.LIMIN HAN
‹-------------------------------------------------------- 20101-2101 --------------------------------------------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.จิราพร พันธ์วัตร
‹--------- 20101-2102 ---------›
 นายบุญฤทธิ์ ศิริผลา
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
322 
 นายศักดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹--------- 20000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
 นายบุญฤทธิ์ ศิริผลา
‹--------- 20101-2102 ---------›
 นายบุญฤทธิ์ ศิริผลา
413 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล