คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  6-33-17 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2002 ---------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
 น.ส.ชนาธิป
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายรัฐพล จันปะโสม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20101-2002 ------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
‹--------- 20101-2002 ---------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
 น.ส.ชนาธิป
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล