Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2563

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/1
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 42
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2563ชย.11ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์นายบุณยฤทธิ์   ศิริผลา000                 
2563ชย.12ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์นายบุณยฤทธิ์   ศิริผลา000                 
2563ชย.13ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์นายสมพงษ์   สืบเสนาะ000                 
2563ชย.14ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์นายสมพงษ์   สืบเสนาะ000                 
2563ชก.11เครื่องมือกลนายชาญชัย   ลำงาม000                 
2563ชก.12เครื่องมือกลนายชาญชัย   ลำงาม000                 
2563ชฟ.11ไฟฟ้ากำลังนายเพียร   ประทุม000                 
2563ชฟ.12ไฟฟ้ากำลังนายเพียร   ประทุม000                 
2563ชฟ.13ไฟฟ้ากำลังนายเพียร   ประทุม000                 
2563ชอ.11อิเล็กทรอนิกส์นายวีระกุล   มาเหลา000                 
2563ชอ.12อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2563ยธ.11โยธานายศุภชัย   อ่อนสิงห์000                 
2563บช.11การบัญชีนางสุภาวดี   ทวีแสง000                 
2563บช.11การบัญชี   000                 
2563บช.12การบัญชีนางสุภาพร   ถิรบุตร000                 
2563บช.11การบัญชี   000                 
2563บช.13การบัญชีน.ส.อำไพ   อะวะโห000                 
2563คธ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.สุพิชฌาย์วดี   ศรียงยศ000                 
2563คธ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2563คธ.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.สุปราณี   บุญสืบ000                 
2563ชย.ทวิ.11ยานยนต์นายอุทัย   นิตยรัตน์000                 
2563ชย.ทวิ.12ยานยนต์นายอุทัย   นิตยรัตน์000                 
2563ชย.ทวิ.13ยานยนต์นายวีระยุทธ   คำวัน000                 
2563ชย.ทวิ.14ยานยนต์นายวีระยุทธ   คำวัน000                 
2563ชก.ทวิ.11เครื่องมือกลนายปิยะวัฒน์    ศรีจริยกุล000                 
2563ชก.ทวิ.12เครื่องมือกลนายปิยะวัฒน์    ศรีจริยกุล000                 
2563ชก.ทวิ.13เครื่องมือกลนายปิยะวัฒน์    ศรีจริยกุล000                 
2563ทค.ทวิ.11ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์นายสุนันต์   สุขเจริญ000                 
2563สชย.ทวิ.11เทคนิคยานยนต์นายยุทธพงษ์   ศรีทอง000                 
2563สชย.ทวิ.12เทคนิคยานยนต์นายยุทธพงษ์   ศรีทอง000                 
2563สชก.ทวิ.11เทคนิคการผลิตนายไพศาล   สุขอนันต์ภศา000                 
2563สชก.ทวิ.12เทคนิคการผลิตนายไพศาล   สุขอนันต์ภศา000                 
2563สชฟ.ทวิ.11ไฟฟ้ากำลังนายภัทรชัย   ยุตกิจ000                 
2563สชอ.ทวิ.11อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนายอาทิตย์   กมะณีย์000                 
2563สบช.ทวิ.11การบัญชีน.ส.อำไพ   อะวะโห000                 
2563สคธ.ทวิ.11อีคอมเมิร์ซน.ส.สุปราณี   บุญสืบ000                 
2563สชย.(ม.6).11เทคนิคยานยนต์(ม.6)เทคนิคยานยนต์นายสมพงษ์   สืบเสนาะ000                 
2563สชก.(ม.6).11เทคนิคการผลิต(ม.6)เทคนิคการผลิตนายไพศาล   สุขอนันต์ภศา000                 
2563สชฟ.(ม.6).11ไฟฟ้ากำลังนายภัทรชัย   ยุตกิจ000                 
2563สชอ.(ม.6).11อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนายอาทิตย์   กมะณีย์000                 
2563สบช.(ม.6).11การบัญชีน.ส.สุรีพร   คืนดี000                 
2563สคธ.(ม.6).11คอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.รุ่งนภา   โกมล000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.