Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2562

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/2
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 57
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2562ขป ม11ขามเปี้ย ม.1อุตสาหกรรม   000                 
2562ชย.12ช่างยนต์ (ปกติ)ยานยนต์นายสุขสันต์   เคนสิน000                 
2562ชฟ.13ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)ไฟฟ้ากำลังนายวัชระ   แก้วพรหม000                 
2562สมค.11เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์นายผดุงศักดิ์   วงศ์คำ000                 
2562ขป ม12ขามเปี้ย ม.2พณิชยกรรม   000                 
2562ขป ม13ขามเปี้ย ม3พณิชยกรรม   000                 
2562ชย.ปกติ.11ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์นายสุขสันต์   เคนสิน000                 
2562ชย.ปกติ.12ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์นายวีระยุทธ   คำวัน000                 
2562ชก.ปกติ.11ช่างกล(ปกติ)เครื่องมือกลนายนรินทร์   ประจัญ000                 
2562ชก.ปกติ.12ช่างกล(ปกติ)เครื่องมือกลนายนรินทร์   ประจัญ000                 
2562ชก.13ช่างกลปกติเครื่องมือกลนายปิยะวัฒน์    ศรีจริยกุล000                 
2562ชก.14ช่างกลปกติเครื่องมือกลนายปิยะวัฒน์    ศรีจริยกุล000                 
2562ชฟ.ปกติ.11ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)ไฟฟ้ากำลังนายวัชระ   แก้วพรหม000                 
2562ชฟ.ปกติ.12ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)ไฟฟ้ากำลังนายวัชระ   แก้วพรหม000                 
2562ชฟ.ปกติ.13ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)ไฟฟ้ากำลังนายวัชระ   แก้วพรหม000                 
2562ทค.11ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์นายสุนันต์   สุขเจริญ000                 
2562ชอ.ปกติ.11ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)อิเล็กทรอนิกส์นายอาทิตย์   กมะณีย์000                 
2562ชอ.ปกติ.12ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)อิเล็กทรอนิกส์นายอาทิตย์   กมะณีย์000                 
2562ชธ.ปกติ.11ช่างโยธา(ปกติ)โยธานายศุภชัย   อ่อนสิงห์000                 
2562ชธ.12โยธา   000                 
2562ทค.11ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2562ยดม.11อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม   000                 
2562ยดม.11โรงเรียนบ้านยางกะเดา   000                 
2562บช.ปกติ.11บัญชี(ปกติ)การบัญชีน.ส.สุภาพร   ถิรบุตร000                 
2562บช.ปกติ.11บัญชี(ปกติ)การบัญชีน.ส.สุภาพร   ถิรบุตร000                 
2562บช.ปกติ.12บัญชี(ปกติ)การบัญชีน.ส.สุภาพร   ถิรบุตร000                 
2562บช.ปกติ.11บัญชี ปกติการบัญชีน.ส.สุภาพร   ถิรบุตร000                 
2562คธ.ปกติ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2562ชย.ทวิ.11ช่างยนต์(ทวิภาคี)ยานยนต์นายวีระยุทธ   คำวัน000                 
2562ชย.ทวิ.12ช่างยนต์(ทวิภาคี)ยานยนต์นายวีระยุทธ   คำวัน000                 
2562ชย.ทวิ.13ช่างยนต์(ทวิภาคี)ยานยนต์นายบุญฤทธิ์   ศิริผลา000                 
2562ชย.ทวิ.14ช่างยนต์(ทวิภาคี)ยานยนต์นายบุญฤทธิ์   ศิริผลา000                 
2562ชก.ทวิ.11ช่างกล(ทวิภาคี)เครื่องมือกลนายนรินทร์   ประจัญ000                 
2562ชก.ทวิ.12ช่างกล(ทวิภาคี)เครื่องมือกลนายนรินทร์   ประจัญ000                 
2562ชก.ทวิ.13ช่างกล(ทวิภาคี)เครื่องมือกลนายปิยะวัฒน์    ศรีจริยกุล000                 
2562ทค.ทวิ.11เทคนิคคอม (ทวิ)ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์นายสุนันต์   สุขเจริญ000                 
2562คธ.ทวิ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2562สชก.ปกติ.11ช่างกล(ปกติ)เทคนิคการผลิตนายกวินวิชญ์   สุทธิหิรัญ000                 
2562สชฟ.ปกติ.11ช่างไฟฟ้า (ปกติ)ไฟฟ้ากำลังนายวัชระ   แก้วพรหม000                 
2562สชย.ทวิ.11เทคนิคยานยนต์เทคนิคยานยนต์นายยุทธพงษ์   ศรีทอง000                 
2562สชย.ทวิ.12เทคนิคยานยนต์เทคนิคยานยนต์นายยุทธพงษ์   ศรีทอง000                 
2562สชก.ทวิ.11ช่างกล(ทวิ)เทคนิคการผลิตนายกวินวิชญ์   สุทธิหิรัญ000                 
2562สชฟ.ทวิ.11ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2562สชอ.ทวิ.11อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   000                 
2562สบช.ทวิ.11การบัญชีการบัญชีนายจัตตุพงศ์   สุราโพธิ์000                 
2562สคธ.ทวิ.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิ)คอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.พัชรินทร์   นามมนตรี000                 
2562สชย.(ม6).11ช่างยนต์ (ปกติ)เทคนิคยานยนต์นายยุทธพงษ์   ศรีทอง000                 
2562สชก.(ม6).11ช่างกล(ม.6)เทคนิคการผลิตนายกวินวิชญ์   สุทธิหิรัญ000                 
2562สชก.(ม6).12เทคนิคการผลิต   000                 
2562สชฟ.(ม6).11ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังนายบัณฑิต   บุญสว่าง000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : tkc.ngg.co.th
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.