ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และ บุคลากร
ด้วยระบบ แสกนใบหน้า
Username:
Password :
en

หน้าแรก

  บัญชีรวมเวลาเข้า-ออก
  บัญชีลงเวลา เข้า
  บัญชีลงเวลาเข้า-ออก
  เรียงตามเวลา เข้า
  รายงานการไม่มาลงเวลา
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายวัน
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายเดือน
  รายงานผู้มาสาย
  รายงานผู้กลับก่อนเวลา
  รายงานครูกลับก่อนเวลาสอน
  ตารางสอน
  ข้อมูลการลงเวลา
  ข้อมูลผู้ไม่มาปฏิบัติราชการ
  ข้อมูลลายนิ้วมือ
  การตั้งเวลาคอมพิวเตอร์
  เกี่ยวกับระบบ
วันที่ :
sql_2
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1506   นายสมาน สมจริง  ผู้บริหารสถานศึกษา
21150   นายวรรณดี กลมพันธ์  ผู้บริหารสถานศึกษา
32052   นายปัญญา ศิลากูล  ผู้บริหารสถานศึกษา
441   นางณัฐรดา ขันวงษ์07:14:42  ข้าราชการพลเรือน
542   นางเพชรรุ้ง ภูมิภักดิ์05:13:59  ข้าราชการพลเรือน
644   นางอมรพรรณ มิ่งขวัญ07:17:00  ข้าราชการพลเรือน
743   นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน07:31:16  ข้าราชการพลเรือน
853   นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์06:32:58  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
91777   นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ06:49:28  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
101816   นางสาวจารุภา แก้วลอย  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
111846   นายพุฒิพงษ์ มะยา 06:25:16  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1262   นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม07:33:14  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1364   นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์07:38:50  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
141116   นายไสว โทนะพันธ์06:21:50  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
152026   นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา07:09:54  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
161348   นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี06:37:17  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
17803   นางสาวกนกพร คำหงษา07:39:54  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
182030   นางสาวภัทรภร ทองใบ07:39:24  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
192093   นางสาวประภาศรี สืบเสน07:36:41  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2073   นายสุภาพ สัจจสมภาร06:29:47  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2174   นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์06:33:30  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2280   นางสาวสุจีรา วิชาชาติ06:56:52  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
233332   นายภควัต สิงห์คำ07:39:09  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2475   นางสาวบุญมี สารชาติ05:55:00  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
251817   นางสาวปราณี รองสุพรรณ์07:25:25  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
26550   นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์07:39:18  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
271357   นางสาวศิรินทรา เข็มทอง07:30:26  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
283413   นางสาวมนสิชา การะเกตุ06:38:06  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
292061   นางสาวพณิตกาญจน์ ทุมพร06:46:18  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
302040   นางสาวภัทรธิตา เทพแสง07:10:22  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
312023   นางสาวมลฤดี ยอดสิงห์07:28:19  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
322099   นางสุกัญญา ไกยราช07:38:01  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3381   นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์06:49:48  กลุ่มวิชาภาษาไทย
341741   นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์  กลุ่มวิชาภาษาไทย
359   นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์07:32:07  กลุ่มวิชาภาษาไทย
362003   นายอรรถชัย สุดบนิด07:15:11  กลุ่มวิชาภาษาไทย
3792   นายสกล หุ่นงาม05:58:49  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
382054   นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย06:22:44  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
39119   นายอดิศักดิ์ นันตะเคน07:32:16  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
402569   นายจิระเดช มัฆวิมาลย์06:19:27  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4197   นายถาวร นาคกระโทก07:01:00  กลุ่มวิชาพลานามัย
421023   นายเมธาวุฒิ แสงกล้า07:23:53  กลุ่มวิชาพลานามัย
431362   นายพีรวิชญ์ จันเทพา07:27:24  กลุ่มวิชาพลานามัย
4445   นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง06:07:15  กลุ่มวิชาพลานามัย
452   นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์07:28:25  กลุ่มวิชาพลานามัย
46117   นายนิกร จันทร์เทศ06:30:05  แผนกวิชาก่อสร้าง
47113   นายไพฑูรย์ ปะละพุตโต06:32:08  แผนกวิชาก่อสร้าง
48115   นายราชวัตร นาจำปา07:44:52  แผนกวิชาก่อสร้าง
49116   นายมนต์เทพ สอนศรี07:28:38  แผนกวิชาก่อสร้าง
50141   นายเถลิงศักดิ์ สุพรม07:04:53  แผนกวิชาก่อสร้าง
513000   นายฉัตรชัย นางวงค์06:07:29  แผนกวิชาก่อสร้าง
52955   นายอภิชัย มีศิลป์07:20:10  แผนกวิชาก่อสร้าง
53594   นางสาวปิยาภรณ์ บุญตาโลก07:39:56  แผนกวิชาก่อสร้าง
54121   นายชาติชาย ทองพีระ06:37:59  แผนกวิชาโยธา
552562   นายสันติรักษ์ โตรัศมี06:54:46  แผนกวิชาโยธา
56610   นางสาวณัฐนันท์ พิลาโสภา06:33:20  แผนกวิชาโยธา
571812   นายศิวกร ธิมา07:45:30  แผนกวิชาโยธา
5820   นายพงศธร จันทร์แจ้ง07:42:23  แผนกวิชาโยธา
592007   นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ07:34:32  แผนกวิชาโยธา
601842   นายนฤชัย อาจวงศ์07:43:45  แผนกวิชาโยธา
611347   นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม07:29:42  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
62132   นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา07:29:16  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
6331   นายไชยา บุตรวงค์06:54:09  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
64291   นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา06:11:17  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
651364   นายอาทิตย์ โทนะพันธ์07:35:01  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
66134   นายวรพจน์ ศรีเมือง06:26:11  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
67142   นายบุญนาน มากสิงห์07:30:20  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
68143   นายจักรพันธ์ บุรณะ07:12:24  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6930   ว่าที่ ร.ต.กฤศณัฏฐ์ กงกัญญา07:30:41  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
701119   นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด07:21:34  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
711719   นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน06:18:08  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
721398   นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ06:37:10  แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
73601   นายกัณหา อุทธิเสน07:17:16  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
74602   นายอุดร เศษโถ07:31:30  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
751819   นายวุฒิภัทร พรมมา07:42:08  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
76915   นางนพวรรณ สาธุการ07:13:49  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
77604   นายเริงศักดิ์ สายรัตน์06:44:40  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
781820   นายประดิษฐ์ สมจันทร์07:41:49  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
79552   นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
80611   นายนที จันทร์เทียม07:41:40  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
813002   นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ07:32:55  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
82612   นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์07:23:04  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
832566   นายเปรมปรีดี อินตะนัย 07:44:23  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
841743   นางสาวเรวดี อะมินรัมย์07:34:50  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
85279   นายประวิทย์ ราชภักดี07:26:02  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
86621   นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส05:40:58  แผนกวิชาการบัญชี
87624   นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์06:33:12  แผนกวิชาการบัญชี
88626   นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์07:45:18  แผนกวิชาการบัญชี
896210   นางกฤษณา จันทร์เทศ06:29:38  แผนกวิชาการบัญชี
90627   นางธิดาวรรณ สรรพศรี07:29:31  แผนกวิชาการบัญชี
91628   นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ07:38:49  แผนกวิชาการบัญชี
92629   นางณัฐิกา สิมชมภู07:57:48  แผนกวิชาการบัญชี
93632   นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ05:55:40  แผนกวิชาการบัญชี
94625   นางผาณิตา สีหนาท07:31:04  แผนกวิชาการบัญชี
951844   นายนพปฎล ลาลุน 07:43:40  แผนกวิชาการบัญชี
961714   นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ07:40:11  แผนกวิชาการบัญชี
971717   นางสาวเกวลิน บุญเสนอ07:21:13  แผนกวิชาการบัญชี
98652   นางลลิดา โค้วไพโรจน์07:18:14  แผนกวิชาการขายและการตลาด
99634   นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส05:40:31  แผนกวิชาการขายและการตลาด
100609   นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์06:59:51  แผนกวิชาการขายและการตลาด
101104   นางสาวอรณิชชา เดือนเพ็ง07:28:32  แผนกวิชาการขายและการตลาด
1021117   นางสาวณัฐกฤตา สุริเทศ07:36:41  แผนกวิชาการขายและการตลาด
103648   นายวุฒิพงษ์ สมใจ07:40:39  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
104643   ว่าที่ร้อยตรีผไทรัฐ พันธุมาศ07:42:28  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
105644   นายยุทธสาร สารการ07:34:31  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
106645   นายเลิศ ก้านเหลือง07:14:29  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
107646   นายบัญชา ปัญญามงคล06:36:47  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
108647   นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง07:15:01  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
109125   นายสุภาษิต ดวนใหญ่06:37:07  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
11098   นายณัฐวัฒน์ บุระพา07:14:15  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1116410   นายอดิศักดิ์ นพแสง07:39:59  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
112503   ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู07:29:50  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
113618   นายจำเริญ ทอนบุญมา07:11:22  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
114606   นายฉัตรชัย ไชยสาร06:29:56  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
115902   นายภาสกร ดงทอง07:10:47  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
116901   นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย06:30:33  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
117620   นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา06:42:53  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
118614   นายปฎิพล รวยสูงเนิน07:21:10  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1196412   นายอักษรทัย งามแสง07:26:54  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
120613   นายพิศาล ไชยบุรี06:44:51  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1211767   นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน07:44:30  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1221815   นายอรรถศร สุขทะเล07:41:17  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
12358   นางสาวอังศุธา สุทธิประภา06:43:30  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1242025   ว่าที่ร.ต.ก้องนาคินทร์ จรัญวุฒิวงศ์06:09:12  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
125958   นางสาวงามศิริ สุวรรณดี07:23:11  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1261718   นายกรณ์ ก้านเพชร07:30:15  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1271802   นางสาวธิรณี แสวงนาม05:59:08  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1282022   นายจิรธร บุญปัญญา07:10:04  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1292091   นางสาวจิราภรณ์ ชิณกะธรรม 07:18:46  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1302092   นางสาวสุพัตรา นิทัศนกุล 07:43:24  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
131619   นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์07:40:45  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
132683   นายจิรยุทธ์ โชติกุล07:33:52  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
133684   นายอินทร์ จงจำ07:31:00  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1342055   นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ07:38:37  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
135686   นายภาสกร จำปาเรือง07:29:29  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
136689   นายพุตตาล วรรณทอง07:26:30  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13712   นายคณันนท์ จันทร์อ่อน07:32:56  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1381351   นายปรเมษฐ์ เวชกามา07:21:52  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
139692   ว่าที่ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน07:36:32  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
14069   นายนพดล สิ้นทุกข์07:18:50  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
141694   นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน07:30:53  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
142695   นายสัจจา อินทรสุขศรี06:17:56  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
14399   นายธนกร สุขส่ง07:12:48  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1441111   นายชริน อินทรสุขศรี  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
145516   นายชาญณรงค์ ไชยนรา  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
146833   นายอัษภ์ทวัท สุทธิภักดี  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1471841   นายปรีชา พุทธเสน07:32:49  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
148701   นายชัยรัตน์ ทองใบ07:40:18  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
149702   นายทรงธรรม พวงแก้ว06:11:50  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
150706   นายอรุณ ทองกลม07:48:53  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
151703   นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล07:05:36  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
152705   นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย07:20:29  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
153704   นางมัลลิกา สิทธิโชค07:39:46  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
154707   นายองอาจ อรรคบุตร06:26:37  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
155709   นายสมคิด พิมสอน06:20:23  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
156720   นายสันทัด จันทฤทธิ์06:15:44  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
157710   นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์06:49:33  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1587011   นางสาวธัณณิชา สมนา07:19:33  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
159912   นายวิสณุกร ดาวไสย์07:34:10  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
160711   นายคำพา ขันตี06:18:17  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
161712   นางปริษา ปั้นดี07:41:11  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
162713   นางกาญจนา ถามุลเลศ06:39:35  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
163714   นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ06:44:05  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
164715   นางวราดา ขันตี07:36:14  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
165716   นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ07:43:07  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
166502   นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์07:34:38  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1677110   นายณัทพงศ์ โยธี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16846   นางสาววิภาวี ณ นิมิตร07:14:29  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1691010   นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์07:28:25  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1702560   นางสาวบุณณดา คำเสียง06:19:13  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1711396   นางสาวนลินี เดชวัน07:18:59  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1721801   นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ06:43:44  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1732053   นางสาววิไล ไชยหงษ์07:47:43  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
174721   นายวสันต์ อุไรวงศ์07:19:05  แผนกวิชาช่างยนต์
175723   นายบุญชัย วสยางกูร06:53:58  แผนกวิชาช่างยนต์
176203   นายกัมปนาท พระสุพรรณ์07:31:26  แผนกวิชาช่างยนต์
177191   ว่าที่ร้อยตรีสุพวรรณ ผาแก้ว07:36:57  แผนกวิชาช่างยนต์
1781818   นายสมาน นิลขันธ์07:17:33  แผนกวิชาช่างยนต์
179727   นายธวัชชัย จักษุพันธ์06:52:53  แผนกวิชาช่างยนต์
180728   นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข07:41:57  แผนกวิชาช่างยนต์
1812001   นายประชาไทย ไกยฝ่าย06:17:35  แผนกวิชาช่างยนต์
1827213   นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์07:27:44  แผนกวิชาช่างยนต์
1837216   นายนพพร สมคิด07:29:04  แผนกวิชาช่างยนต์
18429   นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์07:32:24  แผนกวิชาช่างยนต์
1851401   นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์07:12:30  แผนกวิชาช่างยนต์
1867215   นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา07:40:32  แผนกวิชาช่างยนต์
187913   นายสิริชัย สิมชมภู07:15:13  แผนกวิชาช่างยนต์
188605   นายจิรศักดิ์ ดุษฏี07:00:22  แผนกวิชาช่างยนต์
189831   นายสุริยัน คันศร07:22:39  แผนกวิชาช่างยนต์
1901394   นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี  แผนกวิชาช่างยนต์
191733   นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์06:05:43  แผนกวิชาช่างโลหะการ
192736   นายทรงสิทธิ์ บัวชุม07:26:18  แผนกวิชาช่างโลหะการ
19396   นายประยูร เดือนเพ็ง07:28:40  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1941006   นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา06:40:30  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1951750   นางสาวอินทุอร โยธี06:52:31  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1961723   นางสาวปวีญอร นัยนิตย์ 07:36:01  แผนกวิชาช่างโลหะการ
1971112   นายไชยสากล ชนะขันธ์06:09:04  ลูกจ้างประจำ
198743   นางสาวสุรีย์พร หาญนึก05:47:24  ลูกจ้างประจำ
199744   นายทองคำ ศาสดา04:23:28  ลูกจ้างประจำ
200746   นายอำพร ศรีสะอาด06:06:36  ลูกจ้างประจำ
201752   นางอัมพร  ขุนศรี06:05:19  แม่บ้าน
202755   นางสมปอง  ศรีโสดา06:27:51  แม่บ้าน
203758   นางสมสวย  มิ่งขวัญ06:16:23  แม่บ้าน
2047511   นางศศิวิมล ชุมสมาน06:19:50  แม่บ้าน
2051809   นางสมพร ขุมทอง06:27:27  แม่บ้าน
206910   นางทับทิม ดาวตก06:34:02  แม่บ้าน
20726   นางหทัยรัตน์ อินทา06:08:36  แม่บ้าน
208923   นางศรีประไพ ศิลาโชติ06:30:59  แม่บ้าน
20927   นางบุญเพ็ง สิทธิพร  แม่บ้าน
2101899   นางกิตติยา จันตะ05:36:39  แม่บ้าน
2113   นายอภิสิทธิ์ สมสวย07:32:31  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2125   นางสาวณัฐรดา เทนโสภา  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2131543   นางสาวฐิตารีย์ คำจันทร์06:15:57  เจ้าหน้าที่ธุรการ
214764   นางสาวบังออน  ตามบุญ07:16:27  เจ้าหน้าที่ธุรการ
215767   นางนวรัตน์ สมจริง07:25:10  เจ้าหน้าที่ธุรการ
216769   นางพวงรัตน์  ธรรมคุณ07:09:29  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2171856   นางสาววรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์07:12:05  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2187623   นางสาวโสรยา ร่วมใจ07:29:02  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2197633   นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์06:31:07  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2207642   นางสาวปณิชา นกอิ่ม07:33:08  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2217624   นางสาววรรณภา จันทป07:25:18  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2227655   นางสาวณภัชนันท์ บุตรไชย06:30:24  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2231344   นางสาวธารทิพย์ สุขสมบัติ07:18:00  เจ้าหน้าที่ธุรการ
224107   นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี07:08:44  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2251503   นายศตวรรษ พันธ์สมตน07:04:33  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2261004   นางสาวพิกุล ศิริผล07:38:35  เจ้าหน้าที่ธุรการ
227438   นางสาวพัชรี แก้วพินึก07:28:50  เจ้าหน้าที่ธุรการ
228286   นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักดิ์07:26:16  เจ้าหน้าที่ธุรการ
229425   นางสาววรรณิสา จงจำ07:30:37  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2302570   นายกิตติ ซาสังข์08:19:52  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2311337   นายภูมิธนิตย์ จอกน้อยโชติวัต07:24:46  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2321338   นายพรศักดิ์ ดีเลิศ06:07:50  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2331339   นายสุทัศน์ นามมุงคุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2341500   นายสุรัตน์ พุทธรักษ์06:39:43  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2351341   นางสาวณัชชา คูณลาน07:30:51  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2361505   นางสวสุภาวดี ปัสสาคำ 07:26:08  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2371114   นางสาวพนิดา สมคณะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2381392   นางสาววิจิตรา พงศ์พิละ 07:21:55  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2391713   นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์07:29:15  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2401716   นางสาวณัฎฐ์ชวัลษรัญชน์รักม์ ม่วงละออ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2411742   รัชนีกร มะโนราช  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2421745   นางสาวโสภิตา สุวรรณพันธ์07:25:33  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2431845   นางสาวสุกัญญา สยุมพร07:24:57  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2442027   นายนัฐธิดา เทพวงษ์ 07:19:51  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2452028   นายอมรรัฒน์ กุลาเทศ07:25:15  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2462029   นางสาวกฎชกรณ์ สารสุข 07:27:38  เจ้าหน้าที่ธุรการ
247771   นายสมยศ บุญทาทอง04:41:35  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
248772   นายเสถียร จันทป05:32:26  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
249773   นายคมศักดิ์ เทพพะเนาว์05:24:51  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2507611   นายวีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์06:10:58  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2517714   นายวัชรินทร์ ดูแล07:33:48  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
252774   นายบุญส่ง สยุมพร05:10:22  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
253775   นายสมุทร จันดา05:57:39  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
254776   นายอำไพ สงวนทรัพย์05:00:46  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
255778   นายธงชัย ทองยุ้น06:20:52  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
256779   นายคูณ ศิริผล04:44:15  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2573010   นายดุสิต ดวงพลอย04:58:51  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2587712   นายนิล มิ่งขวัญ06:16:43  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2591059   นายสุรสิทธิ์ สุขประเสริฐ06:01:10  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2602568   นายเจษฎา ถิ่นพิพัฒน์05:14:11  คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2611121   นายโกญจนาท สุบัตติ06:59:15  ยามรักษาความปลอดภัย
262781   นายสมาน  จินนู06:35:11  ยามรักษาความปลอดภัย
263784   นายสุรชาติ ศรีเมือง05:50:42  ยามรักษาความปลอดภัย
26434   นายประจิตร กลอนศรี06:25:38  ยามรักษาความปลอดภัย
265787   นายวันชัย โสระเวช05:16:23  ยามรักษาความปลอดภัย
26610   นายขามเรียม อุดรพิมาย05:48:40  ยามรักษาความปลอดภัย
2672041   นางสาวปณิตา ภักพวง07:32:13  ครูฝึกสอน
2682042   นางสาวณกานต์ ละออเพชรพันธุ์07:29:59  ครูฝึกสอน
2692043   นายชัยกรณ์ สีตา07:16:34  ครูฝึกสอน
2702045   นางสาวกนกวรรณ จำปาพันธ์07:00:14  ครูฝึกสอน
2712046   นายสหภาพ พิทักษา07:45:00  ครูฝึกสอน
2722056   นางสาวอัฐภิญญา บุญเททิม07:34:39  ครูฝึกสอน
2732057   นายวชิรพันธ์ ศรีสุข07:34:44  ครูฝึกสอน
2742060   นายอดิศักดิ์ พลาดสุ07:56:08  ครูฝึกสอน
275607   นายธีระชาติ ปู่แตน  พนักงานลูกจ้างที่ลาออกหรือเลิกจ้าง
2761370   1370  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2771349   1349  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2781005   1005  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2791393   1393  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2801366   1366  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2811361   1361  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2821360   1360  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2831359   1359  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2841358   1358  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2851367   1367  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2861356   1356  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2871355   1355  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2881354   1354  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
289953   953  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2901363   1363  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2911346   1346  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2921705   1705  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2931340   1340  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2941704   1704  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2951342   1342  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2961343   1343  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2971390   1390  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2981345   1345  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2991353   1353  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3001402   1402  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3011400   1400  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
302914   914  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3031350   1350  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3041395   1395  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3051352   1352  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3061702   1702  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3071703   1703  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3081504   1504  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
309812   812  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3101506   1506  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
311811   811  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3121600   160006:25:44  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3131399   1399  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3141701   1701  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3151501   1501  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3161709   1709  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3171710   1710  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3181711   1711  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
319809   809  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
320808   808  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
321807   807  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3221700   1700  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
323904   904  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3241397   1397  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
325919   919  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3261706   1706  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
327140   140  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
328130   130  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3291403   1403  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
330818   818  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3311405   1405  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3321502   1502  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
333903   903  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
334830   830  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3351838   1838  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3361444   1444  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
337825   825  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
338951   951  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3391404   1404  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3407613   7613  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
341131   131  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
34210000   10000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3432033   203307:28:01  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3442032   2032  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3452031   203106:55:35  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
346826   826  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3477713   7713  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3481833   1833  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3495000   5000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3501061   1061  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3513004   3004  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
35211   11  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3533003   3003  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3543001   3001  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3551011   1011  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3561822   1822  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3572037   203707:19:41  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3582035   203506:09:35  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3592034   203406:14:22  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3602058   205807:00:51  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3612059   205907:13:14  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3621831   1831  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3632065   206506:25:21  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3641811   1811  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3651826   1826  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3661825   1825  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3671827   1827  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3681829   1829  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
36914   14  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3701824   1824  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3712036   203607:11:48  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
372128   128  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3731730   1730  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3741729   1729  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3751724   1724  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3761721   1721  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3771227   1227  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3781113   1113  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3791720   1720  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
380114   114  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
38113   13  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
382790   790  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3831715   1715  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3842044   204407:41:07  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3851712   1712  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3861708   1708  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
387123   123  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3881754   1754  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3891707   1707  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
390616   616  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3911839   1839  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3922567   2567  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3931003   1003  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3941115   1115  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3951733   1733  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3961757   1757  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3971735   1735  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
398112   112  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3991120   1120  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4001753   1753  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4011122   1122  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4021747   1747  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4032582   2582  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4041810   1810  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4052024   2024  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
406761   761  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4072008   200806:43:17  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4082009   200907:05:56  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4092010   2010  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4102011   2011  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4111828   1828  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
412757   757  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4137628   7628  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
414253   253  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
415252   252  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
416135   135  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4172561   2561  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4187510   7510  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
419751   751  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
420202   202  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
42120111   2011106:18:58  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
422804   804  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
423316   316  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
424806   806  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
42516   1606:08:42  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
426285   285  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
427766   766  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4287617   7617  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4297653   7653  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4302002   200206:29:27  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4312095   209507:14:38  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4327648   764807:21:41  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4337636   763607:34:25  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4347634   7634  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4352000   2000  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
436725   725  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4372094   209407:30:07  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
438533   533  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
439747   747  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
44040   40  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
44148   48  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
442617   617  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
443311   311  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
444312   31207:11:47  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4454   4  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4466   6  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4471   1  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4482038   203807:23:19  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4495294   5294  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
45055   55  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4512039   203907:18:37  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
452501   501  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
45350   50  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
45460   60  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4552851   2851  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
45615   15  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4572571   2571  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4582579   2579  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4592581   2581  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
460267   267  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4611744   1744  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
46221   21  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
463122   122  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
464737   737  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
465108   108  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
466103   103  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
46768   68  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
468641   641  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
469102   102  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
47085   85  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
471278   278  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4721749   1749  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4731740   1740  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
474748   748  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
475745   745  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
476724   724  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
477682   682  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4781836   1836  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4791748   1748  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4801736   1736  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
481674   674  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4821751   1751  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4831752   1752  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4841813   1813  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48517   1706:08:46  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4861756   175607:09:05  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4871746   1746  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4881726   1726  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48949   49  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
490756   756  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4911001   1001  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4927010   7010  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
493768   768  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
494762   762  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4951739   1739  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4961725   1725  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4971737   1737  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4981727   1727  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4991728   1728  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5001731   1731  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5011732   1732  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5021734   173407:20:46  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5031760   1760  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5041722   1722  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5058   8  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5061755   1755  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
50784   84  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
508754   754  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5091821   1821  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5101840   1840  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
511805   805  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5121060   1060  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
513801   801  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5147   7  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
515770   770  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5167615   7615  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5171900   190007:24:06  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5181901   190107:57:07  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5191823   1823  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
52057   57  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5211830   1830  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
522802   802  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5231808   1808  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
524999999   999999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
52518   18  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
526999   999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
527981   981  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5281803   1803  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5291804   1804  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5309999999   9999999  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
531673   673  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
532651   651  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
533957   95706:33:54  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
534954   954  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
535810   810  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
536623   623  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
537622   622  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
538500   500  รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
539101   นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์07:31:22  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
54063   นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย06:41:32  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
54172   นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์07:23:24  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
54252   นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล07:19:22  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
โทร แฟกซ์
personnelworking.php
Developped by