คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.รัศมี   สระแสง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-210
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจ0-2-110
20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ0-2-14
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-16
2000-1105การเขียนในงานอาชีพ1-0-12
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชย.11,ชย.12
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
บช.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
บช.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1104 ---------›
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11
323 
ชก.ทวิ.35,ชก.ทวิ.34,ชก.ทวิ.33
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชก.ทวิ.13,ชย.13
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชอ.11,ชฟ.13
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
บช.22
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
คธ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
บช.13
323 
‹--------- 20000-1104 ---------›
ชย.ทวิ.14,ชย.ทวิ.13
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
บช.23
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชอ.ทวิ.11,สบช.(ม.6)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
คธ.12
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
บช.21
323 
ชก.ทวิ.32,ชก.ทวิ.31
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สบช.ทวิ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล