คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางชุติมณฑน์   พวงมะลัย
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาค.บ.สังคมศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนว
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-110
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม2-0-26
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-36
3000-1501ชีวิตและสังคมไทย3-0-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชก.ทวิ.31,ชก.ทวิ.32
334 
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
334 
ชย.ทวิ.11,ชย.ทวิ.12
334 
คธ.21
334 
ยธ.21,ชก.ทวิ.13
334 
ชฟ.23,ชก.ทวิ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชก.ทวิ.34,ชก.ทวิ.33
334 
คธ.12
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
334 
ชย.22,ชย.21
334 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
สชย.ทวิ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชก.ทวิ.35
334 
คธ.11
334 
ชย.ทวิ.13,ชย.ทวิ.14
334 
ชก.11,ชก.12
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สชฟ.ทวิ.11
334 
บช.23
334 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
สชย.ทวิ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชอ.11
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สชอ.ทวิ.11,สชฟ.(ม6)11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล