คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.อำไพ   อะวะโห
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม2-0-24
20201-2107การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ2-2-312
2201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี1-4-310
2201-8501โครงการ1-3-44
30201-2001การบัญชั้นกลาง 12-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹---------------------------- 20201-2107 ----------------------------›
บช.21
433 
‹---------------------------- 20201-2107 ----------------------------›
บช.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹---------------------------- 30201-2001 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
433 
‹------------------------------------- 2201-2008 -------------------------------------›
บช.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹---------------------------- 20201-2107 ----------------------------›
บช.23
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹---------------------------- 2201-8501 ----------------------------›
บช.32
433 
‹--------- 2000-1406 ---------›
บช.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹--------- 2000-1406 ---------›
บช.32
433 
‹--------- 2201-2008 ---------›
บช.32
433 
‹------------------ 2201-2008 ------------------›
บช.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล