คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางสุภาพร   ถิรบุตร
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น2-2-38
20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด1-4-315
30201-0003การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-34
30201-9006การบัญชีการเงิน2-2-38
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹---------------------------- 30201-9006 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
434 
‹------------------------------------- 20201-2003 -------------------------------------›
บช.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹------------------ 20201-2003 ------------------›
บช.12
434 
‹---------------------------- 30201-9006 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹---------------------------- 20200-1002 ----------------------------›
คธ.12
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 20201-2003 ------------------›
บช.11
431 
‹--------- 20201-2003 ---------›
บช.11
431 
‹--------- 20201-2003 ---------›
บช.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹---------------------------- 30201-0003 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
434 
‹---------------------------- 20200-1002 ----------------------------›
คธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล