คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเกรียงไกร   บุญครุฑ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-26
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-26
20001-1005กฏหมายพาณิชย์2-0-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-210
2200-1008กฏหมายพาณิชย์2-0-24
3201-5103งานการบัญชี 30-6-32
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹--------- 20001-1001 ---------›
บช.11
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.13
‹--------- 3201-5103 ---------›
สบช.ทวิ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.11,ชฟ.12
425 
‹--------- 20001-1001 ---------›
บช.13
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชก.ทวิ.32,ชก.ทวิ.31
425 
‹--------- 2200-1008 ---------›
บช.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹--------- 20001-1005 ---------›
คธ.11
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
คธ.31
426 
‹--------- 2200-1008 ---------›
บช.31
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชอ.32,ชอ.31
425 
‹--------- 20001-1001 ---------›
บช.12
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ยธ.31,ชก.ทวิ.35
425 
‹--------- 20001-1005 ---------›
คธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล