คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายณัฐภาส   โพธะจันทร์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย2-2-312
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ2-2-38
2201-8001ฝึกงาน0-6-42
30001-1055กฎหมายธุรกิจ3-0-33
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์3-0-33
30201-2005การบัญชีชั้นสูง12-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
416 
‹---------------------------- 20201-2104 ----------------------------›
บช.22
416 
‹---------------------------- 2201-2104 ----------------------------›
บช.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
416 
‹---------------------------- 20201-2104 ----------------------------›
บช.21
416 
‹--------- 20201-2104 ---------›
บช.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
416 
‹---------------------------- 2201-2104 ----------------------------›
บช.32
416 
‹--------- 30201-2005 ---------›
สบช.(ม.6)11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
416 
‹--------- 20201-2104 ---------›
บช.23
416 
‹--------- 30201-2005 ---------›
สบช.(ม.6)11
‹--------- 2201-8001 ---------›
บช.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
416 
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
สคธ.(ม.6)11
416 
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
สคธ.(ม.6)11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล