คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางสุภาวดี   ทวีแสง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาบธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-4-315
20203-2007งานสารบรรณ1-2-29
2201-8001ฝึกงาน0-6-42
30201-2002การบัญชีชั้นกลาง 22-2-34
30201-2101ระบบบัญชี3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.12
431 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.12
‹--------- 2201-8001 ---------›
บช.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.11
431 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.11
431 
‹------------------ 20203-2007 ------------------›
บช.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹---------------------------- 30201-2002 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 30201-2101 ------------------›
สบช.(ม.6)11
431 
‹------------------ 20203-2007 ------------------›
บช.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.13
431 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.13
431 
‹------------------ 20203-2007 ------------------›
บช.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล