คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจัตตุพงศ์   สุราโพธิ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาบัญชีบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-2106การประยุกต์โปรแกรมจัดตารางงานเพื่องานบัญชี1-4-315
30201-2006การบัญชีชั้นสูง 22-2-34
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-38
30201-8501โครงงาน4-0-44
3201-5102งานการบัญชี 20-6-32
3201-8001ฝึกงาน0-6-42
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹---------------------------- 30201-8501 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
436 
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹------------------ 20201-2106 ------------------›
บช.23
436 
‹--------- 20201-2106 ---------›
บช.23
436 
‹------------------ 20201-2106 ------------------›
บช.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
436 
‹--------- 20201-2106 ---------›
บช.21
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹---------------------------- 30201-2006 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
‹--------- 3201-5102 ---------›
สบช.ทวิ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹------------------------------------- 20201-2106 -------------------------------------›
บช.22
‹--------- 3201-8001 ---------›
สบช.(ม.6)21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล