คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.(ม.6).11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.สุรีพร คืนดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33 3
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 2
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34 4
30201-2001การบัญชั้นกลาง 1 2-2-34 4
30201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34 4
30201-2005การบัญชีชั้นสูง1 2-2-34 4
30201-2101ระบบบัญชี 3-0-33 3
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34 4
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30201-0003การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34 4
30201-9006การบัญชีการเงิน 2-2-34 4
30000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2 2-0-22 2
 รวม  25-18-33 43 41
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางสุภาพร ถิรบุตร
434 
 นางสุภาพร ถิรบุตร
434 
 นางสุภาพร ถิรบุตร
434 
 นางสุภาพร ถิรบุตร
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
416 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
416 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
416 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
416 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
322 
 นายศักดา ยืนยิ่ง
322 
 นายศักดา ยืนยิ่ง
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางสุภาพร ถิรบุตร
434 
 นางสุภาพร ถิรบุตร
434 
 นางสุภาพร ถิรบุตร
434 
 นางสุภาพร ถิรบุตร
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล