คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.(ม6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษานายชาญชัย ลำงาม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33 3
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33 3
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33 3
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 1-6-37 7
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34 4
3102-8501โครงการ 1-3-44 4
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  16-21-25 37 35
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
 นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ  นายนรินทร์ ประจัญ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
 นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายช่างกล ใหม่  นายช่างกล ใหม่  นายช่างกล ใหม่  นายช่างกล ใหม่
322 
 นายศักดา ยืนยิ่ง
322 
 นายศักดา ยืนยิ่ง
322 
 นายศักดา ยืนยิ่ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล