คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สคธ.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.สุปราณี บุญสืบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1308วิทยาศาตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
30000-1402คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-2003เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30204-2004หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-2005การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
30204-2006การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-2007เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33
30000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2 2-0-22
 รวม  22-18-30 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 30204-2004 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
413 
‹---------------------------- 30204-2007 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
 น.ส.ชนาธิป
332 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 30204-2006 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
 น.ส.ชนาธิป
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
325 
‹------------------ 30000-1402 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
335 
‹---------------------------- 30000-1308 ----------------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹---------------------------- 30001-2003 ----------------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
416 
‹---------------------------- 30204-2005 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล