คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ขวัญกมล   เครือคำ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้งานห้องสมุด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-116
2000-1208ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์0-2-14
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ3-0-39
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹------------------ 3000-1208 ------------------›
สบช.ทวิ.11
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชก.ทวิ.31,ชก.ทวิ.32
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ยธ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹------------------ 3000-1208 ------------------›
สคธ.(ม.6)11,สคธ.ทวิ.11
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.ทวิ.31,ชย.ทวิ.32
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹--------- 2000-1208 ---------›
คธ.21
331 
‹--------- 2000-1208 ---------›
คธ.22
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹------------------ 3000-1208 ------------------›
สบช.(ม.6)11
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.22,ชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.ทวิ.34,ชย.ทวิ.33
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.34
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล