คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายศักดา   ยืนยิ่ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศศ.บ.พละศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-118
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-11
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม3-0-312
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
บช.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
บช.12
‹--------- 20000-1603 ---------›
บช.13
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
สบช.(ม.6)11
322 
ชย.11,ชย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชก.11,ชก.12
322 
ชย.21,ชย.22
322 
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
สชฟ.ทวิ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.ทวิ.13,ชย.ทวิ.14
‹--------- 20000-1603 ---------›
ทค.ทวิ.11
322 
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
สบช.ทวิ.11
322 
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
สชฟ.(ม6)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
คธ.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
322 
‹------------------ 3000-1602 ------------------›
สชก.(ม.6)21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล