คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.จิราพร   พันธ์วัตร
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานห้องสมุดฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-218
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจ0-2-12
3000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ3-0-39
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
บช.12
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
บช.11
322 
‹--------- 20000-1101 ---------›
บช.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.12,ชย.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.ทวิ.14,ชย.ทวิ.13
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹------------------ 3000-1101 ------------------›
สชอ.ทวิ.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹------------------ 3000-1101 ------------------›
สบช.ทวิ.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชฟ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹------------------ 3000-1101 ------------------›
สบช.(ม.6)11
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
คธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล