คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายจัตตุพงศ์   สุราโพธิ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาบัญชีบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1006กฏหมายแรงงาน1-0-11
2201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี2-2-316
3201-2002การบัญชีชั้นกลาง22-2-34
3201-2006การบัญชีชั้นสูง22-2-34
3201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-34
3201-5103งานการบัญชี 30-6-32
3201-8501โครงการ4-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹---------------------------- 2201-2007 ----------------------------›
บช.21
436 
‹---------------------------- 3201-2102 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹---------------------------- 3201-2002 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
436 
‹---------------------------- 3201-8501 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹---------------------------- 2201-2007 ----------------------------›
บช.23
436 
ชย.22,ชย.21
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹---------------------------- 2201-2007 ----------------------------›
บช.22
‹--------- 3201-5103 ---------›
สบช.ทวิ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹---------------------------- 2201-2007 ----------------------------›
บช.24
436 
‹---------------------------- 3201-2006 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล