คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.อำไพ อะวะโห
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33
30000-1402คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34
30201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
30201-2006การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-34
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
30201-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30201-9006การบัญชีการเงิน 2-2-34
30000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2 2-0-22
 รวม  27-16-34 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹---------------------------- 30201-8501 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
415 
‹---------------------------- 30201-2004 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
 น.ส.ชนาธิป
434 
‹---------------------------- 30201-9006 ----------------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹---------------------------- 30201-2002 ----------------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
426 
‹--------- 30200-1002 ---------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹---------------------------- 30201-2006 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
426 
‹--------- 30200-1002 ---------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
 น.ส.ชนาธิป
322 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
325 
‹------------------ 30000-1402 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล