คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-33 3
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33 3
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34 4
3201-2002การบัญชีชั้นกลาง2 2-2-34 4
3201-2004การบัญชีต้นทุน2 2-2-34 4
3201-2006การบัญชีชั้นสูง2 2-2-34 4
3201-2007การบัญชีภาษีอากร 2-2-34 4
3201-8501โครงการ 4-0-44 4
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-33 3
 รวม  26-14-31 40 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
 น.ส.จิราพร พันธ์วัตร
323 
 น.ส.จิราพร พันธ์วัตร
323 
 น.ส.จิราพร พันธ์วัตร
322 
 นายศักดา ยืนยิ่ง
322 
 นายศักดา ยืนยิ่ง
322 
 นายศักดา ยืนยิ่ง
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล