คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.ทวิ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 4
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24 4
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล2 2-6-48 8
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 6
2102-8501โครงการ 0-4-44 4
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  6-28-17 34 32
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  นายอาทิตย์ เอกศิริ  นายอาทิตย์ เอกศิริ  นายอาทิตย์ เอกศิริ  นายอาทิตย์ เอกศิริ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล  นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล  นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล  นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอาทิตย์ เอกศิริ  นายอาทิตย์ เอกศิริ  นายอาทิตย์ เอกศิริ  นายอาทิตย์ เอกศิริ
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล