คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.ทวิ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล2 2-6-48
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2102-8501โครงการ 0-4-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  6-28-17 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1007 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
‹---------------------------------------------- 2102-2104 ----------------------------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2006 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2011 ----------------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล