คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายวชิระ   สีทน
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-118
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-12
2000-1204ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด20-2-18
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-12
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.11
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.12,ชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.ทวิ.13,ชย.ทวิ.14
332 
‹--------- 2000-1204 ---------›
บช.23
332 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ยธ.11
332 
‹--------- 2000-1204 ---------›
บช.24
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.13
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
คธ.11
332 
‹--------- 2000-1204 ---------›
บช.21
332 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ยธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.12
332 
‹--------- 2000-1204 ---------›
บช.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล