คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.ทวิ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3 0-7-32 2
2101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 1-7-42 2
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24 4
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 2
 รวม  6-19-13 14 12
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายวีระยุทธ คำวัน
 
 นายวีระยุทธ คำวัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบุญฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุญฤทธิ์ ศิริผลา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่  นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่  นายเพชรรัตน์ ภูนาดี  นายเพชรรัตน์ ภูนาดี  นายเพชรรัตน์ ภูนาดี  นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล