คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.ทวิ.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายบุญฤทธิ์ ศิริผลา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1007เครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 7
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24 4
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  13-30-23 43 41
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
416 
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
416 
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
416 
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
 นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
 นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศักดา ยืนยิ่ง  นายศักดา ยืนยิ่ง  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล