คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายอุทัย นิตยรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 2
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37 7
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 7
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  12-33-23 45 43
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
331 
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
413 
 นายภูมินทร์
334 
 นางชุติมณฑน์
 นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1  นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1  นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1  นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
 นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
 นายศักดา ยืนยิ่ง  นายศักดา ยืนยิ่ง  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล