คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สุรีพร   คืนดี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานความร่วมมือ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-26
2200-1005การขายเบื้องต้น 21-2-26
2203-2004งานสารบรรณ1-2-23
3200-0002หลักการขาย3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ2-2-38
3200-1003หลักการตลาด3-0-33
3201-8001ฝึกงาน0-6-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹---------------------------- 3200-1002 ----------------------------›
สคธ.(ม.6)11,สคธ.ทวิ.11
426 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
‹--------- 3201-8001 ---------›
สบช.(ม.6)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3201-8001 ---------›
สบช.(ม.6)21
426 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชอ.31
426 
‹------------------ 3200-0002 ------------------›
สคธ.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹--------- 3200-1002 ---------›
สบช.ทวิ.11
426 
‹------------------ 3200-1003 ------------------›
สบช.(ม.6)11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹------------------ 2200-1005 ------------------›
คธ.22
426 
‹--------- 2001-1002 ---------›
คธ.31
426 
‹--------- 3200-1002 ---------›
สบช.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹------------------ 2200-1005 ------------------›
คธ.21
426 
‹------------------ 2203-2004 ------------------›
บช.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล