คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางสุภาวดี   ทวีแสง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาบธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-4-315
2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี3-0-312
2201-8001ฝึกงาน0-6-44
2203-2004งานสารบรรณ1-2-23
3201-2007การบัญชีภาษีอากร2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 2201-2006 ------------------›
บช.24
431 
‹---------------------------- 3201-2007 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
บช.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.13
431 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.13
431 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.12
บช.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 2201-2006 ------------------›
บช.22
431 
‹------------------ 2203-2004 ------------------›
บช.22
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.11
431 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.11
431 
‹------------------ 2201-2006 ------------------›
บช.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 2201-2006 ------------------›
บช.21
‹--------- 2201-8001 ---------›
บช.32
431 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล