คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม บช.ปกติ.24
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1204ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด2 0-2-12 2
2201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34 4
2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-33 3
2201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2-2-34 4
2201-2102การบัญชีเช่าวื้อและฝากขาย 2-2-34 4
2201-2106การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2-2-34 4
2203-2004งานสารบรรณ 1-2-23 3
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  12-16-18 28 26
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
426 
 น.ส.สุรีพร คืนดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล