คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุรีพร   คืนดี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานความร่วมมือ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-29
20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-29
30200-1002หลักการตลาด2-2-316
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  16  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
สคธ.(ม.6)11
426 
สคธ.(ม.6)11
426 
สคธ.(ม.6)11
426 
สคธ.(ม.6)11
426 
บช.21
426 
บช.21
426 
บช.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
สคธ.ทวิ.11
426 
สคธ.ทวิ.11
426 
สคธ.ทวิ.11
426 
สคธ.ทวิ.11
426 
สบช.(ม.6)11
426 
สบช.(ม.6)11
426 
สบช.(ม.6)11
426 
สบช.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
ทค.ทวิ.11
426 
ทค.ทวิ.11
426 
ทค.ทวิ.11
426 
สบช.ทวิ.11
426 
สบช.ทวิ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
คธ.12
426 
คธ.12
426 
คธ.12
426 
สบช.ทวิ.11
426 
สบช.ทวิ.11
426 
คธ.11
426 
คธ.11
426 
คธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
บช.23
426 
บช.23
426 
บช.23
426 
บช.22
426 
บช.22
426 
บช.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล