คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม บช.ปกติ.12
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.สุภาพร ถิรบุตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 2
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 3
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-24 4
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1-4-35 5
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-4-35 5
20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 1-4-35 5
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  10-26-21 36 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
323 
 น.ส.รัศมี สระแสง
 นายศักดา ยืนยิ่ง  นายศักดา ยืนยิ่ง
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
434 
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
414 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
414 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
414 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
414 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
435 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
435 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
435 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
435 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
336 
 นางระเบียบ ลำงาม
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล