คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายกิติศักดิ์   ชำนิกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคบ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-24
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-26
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-22
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3-0-39
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.13
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ทค.ทวิ.11
325 
‹--------- 2121-1001 ---------›
ยธ.31
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.12,ชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
สชฟ.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
สบช.(ม.6)11
325 
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
สบช.ทวิ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
325 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
สชฟ.(ม6)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
สคธ.ทวิ.11,สคธ.(ม.6)11
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล