คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายภูมินทร์   ต้นงาม
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
2001-1006กฏหมายแรงงาน1-0-11
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-23
20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-34
20204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-23
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-26
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
3200-0010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹---------------------------- 20204-2002 ----------------------------›
คธ.11
413 
‹------------------ 20204-2006 ------------------›
คธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹------------------ 2204-2003 ------------------›
คธ.21
413 
‹------------------ 2204-2003 ------------------›
คธ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹---------------------------- 3200-0010 ----------------------------›
สคธ.(ม.6)11
413 
ยธ.31,ชอ.32,ชอ.31
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชอ.12
413 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹------------------ 3105-2008 ------------------›
สชอ.ทวิ.11
413 
‹--------- 20128-1002 ---------›
ทค.ทวิ.11
413 
‹------------------ 20128-2008 ------------------›
ทค.ทวิ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายสุนันต์ สุขเจริญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล