คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.มัลลิกา   ศรีสุนนท์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาจีนและการสื่อสาร ศศบ.ภาษาจีนและการสื่อสาร
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน0-2-110
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-14
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10-2-16
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ (*4)1-2-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
คธ.11
331 
‹--------- 2000-9206 ---------›
ชย.ทวิ.34,ชย.ทวิ.33
‹--------- 30000-1203 ---------›
สชย.ทวิ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
คธ.12
331 
บช.22
331 
บช.21
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
ยธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹--------- 2000-9206 ---------›
ชย.ทวิ.31,ชย.ทวิ.32
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
ชย.13
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹--------- 2000-9206 ---------›
ชอ.31,ชอ.32
‹--------- 20000-1209 ---------›
ทค.ทวิ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
ชก.21,ชก.22
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
ทค.ทวิ.11
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
ชย.12,ชย.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล