คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.อารีวรรณ   นารี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-29
20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น0-4-212
2201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ3-0-36
2201-8501โครงการ1-3-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
‹---------------------------- 2201-8501 ----------------------------›
บช.31
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.11,ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
‹------------------ 2201-2105 ------------------›
บช.31
435 
‹------------------ 2201-2105 ------------------›
บช.32
‹--------- 20200-1005 ---------›
บช.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.13
‹--------- 20200-1005 ---------›
บช.12
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1404 ---------›
คธ.21
‹---------------------------- 20200-1005 ----------------------------›
บช.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20200-1005 ----------------------------›
บช.11
435 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ยธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล