คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.รจนา   วงศ์จันทร์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคบ.วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-29
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-26
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-214
30000-1308วิทยาศาตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.ทวิ.14,ชย.ทวิ.13
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
คธ.11
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชฟ.21,ชฟ.22,ชฟ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹------------------ 20000-1303 ------------------›
คธ.21
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
คธ.12
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชก.11,ชก.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹------------------ 20000-1303 ------------------›
บช.13
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชก.ทวิ.11,ชก.ทวิ.12
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
บช.12
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ทค.ทวิ.11,ยธ.11
335 
‹---------------------------- 30000-1308 ----------------------------›
สคธ.(ม.6)11,สคธ.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ทค.ทวิ.11,ชอ.11
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
บช.11
335 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชฟ.11,ชฟ.13,ชฟ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล