คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวชิระ   สีทน
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-116
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน0-2-12
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ3-0-39
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
คธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.13
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
คธ.11
332 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
สคธ.(ม.6)11,สคธ.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ยธ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1204 ---------›
ทค.ทวิ.11
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.12
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
สบช.ทวิ.11
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.ทวิ.13,ชย.ทวิ.14
332 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
สบช.(ม.6)11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางระเบียบ ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล