คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภูมินทร์   ต้นงาม
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1004กฎหมายแรงงาน1-0-16
2001-1006กฏหมายแรงงาน1-0-14
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-22
20128-2102งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์0-4-22
20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-38
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-12
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
30204-2007เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
ยธ.11
413 
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11
413 
ชย.ทวิ.13,ชย.ทวิ.14
413 
‹---------------------------- 30204-2007 ----------------------------›
สคธ.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20128-2102 ---------›
ทค.ทวิ.21
‹--------- 20128-2101 ---------›
ทค.ทวิ.21
413 
ชก.ทวิ.35
413 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
สชก.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
สชก.21
413 
บช.22
413 
บช.21
413 
ชก.ทวิ.34,ชก.ทวิ.33
413 
บช.23
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชฟ.(ม6)11
413 
‹---------------------------- 20204-2002 ----------------------------›
คธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹---------------------------- 20204-2002 ----------------------------›
คธ.11
413 
สชก.ทวิ.21,สชก.(ม.6)21
413 
ชก.ทวิ.32,ชก.ทวิ.31
413 
ชอ.31,ชอ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายสุนันต์ สุขเจริญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล