คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุพิชฌาย์วดี   ศรียงยศ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น0-4-28
20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูล2-2-34
2204-2110ธรรมมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร1-2-23
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่3-0-33
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30001-2003เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30204-2002ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
424 
‹---------------------------- 20200-1005 ----------------------------›
คธ.12
423 
‹---------------------------- 20204-2105 ----------------------------›
คธ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
424 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชย.ทวิ.22
424 
‹------------------ 2204-2110 ------------------›
คธ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
424 
‹---------------------------- 30204-2002 ----------------------------›
สคธ.(ม.6)11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
424 
‹---------------------------- 20200-1005 ----------------------------›
คธ.11
424 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชฟ.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
424 
‹---------------------------- 30001-2003 ----------------------------›
สคธ.ทวิ.11
424 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
สคธ.(ม.6)11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล